Vedtægter

Gudum Folkedansere

 

Love for Gudum Gymnastikforening og Gudum Folkedansere

§ 1: Foreningens navn er Gudum Gymnastikforening, som kan forkortes til Gudum GF. Foreningen er hjemmehørende i Lemvig Kommune.

§ 2: Foreningens formål er at fremme det frivillige ungdomsarbejde. Dette søges nået gennem deltagelse i idræt, folkelig oplysning samt andet kulturelt arbejde.

§ 3: Foreningen er tilsluttet Lemvigegnens Ungdomsforening under Ringkøbing Amts Gymnastik- og Ungdomsforening og De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger.

§ 4: Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love. Optagelse sker ved henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.

§ 5: Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§6: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 15. november. Indvarsling sker ved annoncering i dagspressen mindst 10 dage før generalforsamlings afholdelse. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordnen skal indeholde følgende

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Alle valg skal vær skriftlige, og i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende. Alle beslutninger tages ved relativ stemmeflerhed, med undtagelse af vedtagelse af lovændringer, hvortil der kan kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 7: Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år, og valgbare når de er fyldt 18 år. Enhver kan nægte at tage imod genvalg efter at have siddet i 1 periode.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de aktive stiller skriftlig motiveret krav herom. En sådan generalforsamling skal afholdes mindst 1 måned efter at kravet er fremsat. Generalforsamlingen skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 9: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Alle valgt af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Der vælges skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges 2 suppleanter for bestyrelsen. Endvidere vælges 2 revisorer, hvoraf afgår én hvert år, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges for en 1-årig periode en revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren fører kassebog over foreningens indtægter og udgifter. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver indenfor foreningen. Styrelsen fastsætter kontingentet til foreningen.

§ 10: Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august.

§ 11: Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor. Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning.

§ 12: Ændring af lovene kan vedtages på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer derfor.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Gudum Forsamlingshus den 30. oktober 1974.